0. - 3. Klasse

Børn og unge med hjerte og viden


Vi ønsker med en anderledes 0. – 3. Klasse model:

Nye forældre og børn er altid velkomme til en snak og til at få en rundvisning på skolen.

Værksteder

Hver dag fra klokken 10.30 til 12.00 har alle planeter værkstedsundervisning
Værkstedsundervisningen er tilrettelagt i længere temaer efter et årshjul. Det kan eksempelvis være om middelalderen, familien, naturen eller andre relevante emner.
I løbet af de tre år, hvor børnene går i Planethuset, vil børnene møde en bred vifte af emner og værkstedsforløb, der bringer dem langt omkring i viden og dannelse.

Alle fag søges integreret i værkstedsundervisningen. Dog er der om eftermiddagen undervisning i idræt, musik, svømning, engelsk, bevægelse og FAFO.

Trin i dansk og matematik

Børnene bliver niveaudelt på trin efter deres individuelle kompetencer i dansk- og matematiktimerne.

 Børnene bliver niveaudelt på trin efter deres individuelle kompetencer i dansk- og matematiktimerne. Når barnet når målene for det pågældende trin, rykker det videre til næste trin. Trinlærer, læsevejleder og matematikvejleder evaluerer løbende børnenes faglige niveau, og det enkelte barns ryk til næste trin sker løbende i løbet af skoleåret.

Trinundervisningen er organiseret på 6 hold.
Mandag, onsdag og fredag er der dansk på skemaet. Tirsdag og torsdag er der matematik. Timerne ligger i skemaet klokken 8.30 – 10.00.
Alle fag søges integreret i værkstedsundervisningen, således vil dansk og matematik også være en integreret del af værkstedsundervisningen, afhængig af emne og indhold i det aktuelle værksted.

Understøttende undervisning / faglig fordybelse

Morgensamling

I to lektioner ugentligt har alle elever FAFO. I disse timer er der enten en pædagog eller en lærer, der organiserer timen. Eleverne har FAFO i egen planet, og her de mulighed for at arbejde videre med nogle af de opgaver, som den almindelige undervisning har budt på. Det kan enten være skrivetræning, læsning eller det kan være supplerende træningsopgaver der arbejdes med. FAFO kan også bruges til sociale aktiviteter for planeten.

Faglig fordybelse/FAFO

I to lektioner ugentligt har alle elever FAFO. I disse timer er der enten en pædagog eller en lærer, der organiserer timen. Eleverne har FAFO i egen planet, og her de mulighed for at arbejde videre med nogle af de opgaver, som den almindelige undervisning har budt på. Det kan enten være skrivetræning, læsning eller det kan være supplerende træningsopgaver der arbejdes med. FAFO kan også bruges til sociale aktiviteter for planeten.

Bevægelse

En gang ugentligt har eleverne bevægelse på skemaet. Målet med timen er, at eleverne får rørt sig og at de får styrket deres motorik. Børnene lærer forskellige lege, og de træner samtidig deres sociale kompetencer, når de udfordres i bevægelse og leg. Undervisningen kan både være tilrettelagt til at foregå udendørs og indendørs.

Bevægelse er integreret i mange af skolens andre timer som en naturlig del af den daglige undervisning.

J-råd

Elevrådet, som i indskolingen er blevet omdøbt til J-rådet (J for junior), består af 12 repræsentanter.

Hver planet stiller med 2 repræsentanter, som skal findes blandt de børn, der tilhører ældst. Man kan derfor kun være medlem af J-rådet i et år.

Hensigten med J-rådet er dels at bidrage til at sikre den røde tråd gennem et helt skoleforløb med et elevråd, som er børnenes talerør, og dels at give børnene muligheden for at lære om demokratiske processer og værdier i en forenklet form. Børnene lærer bl.a. at de ikke kun taler for deres egen holdning, men ud fra, hvad de som en samlet elevgruppe er blevet enige om. Derudover er der et vist ansvar forbundet med at skulle melde tilbage til sine klassekammerater omkring J-rådets arbejde, men også omvendt i forhold til at bringe aktuelle ting videre til J-rådet.

J-rådet mødes ca. hver 3 uge, hvor der bl.a. tales om, hvad der rører sig i de enkelte planeter, og hvordan man som J-råd kan bidrage til drøftelserne gennem fx forskellige handlinger.

Årshjul og traditioner

I indskolingen har vi flere forskellige arrangementer i løbet af skoleåret. Vi har de faste arrangementer, ofte med udgangspunkt i årskalenderens skiften, men vi har også andre arrangementer, der opstår i forbindelse med emneuger eller andre begivenheder på skolen.

Det er vigtigt for os, at forældre har mulighed for at følge med i livet i indskolingen. Vi indkalder derfor gerne til, at forældre og bedsteforældre kan deltage i mange af de arrangementer, der er i løbet af skoleåret.

Trivsel og rammer


På Nordagerskolen Skal Det Være Rart At Komme I Skole …

På Nordagerskolen skal det være rart at komme i skole

Det er vigtigt for alles trivsel, at vi taler ordentligt til hinanden, og at vi omgås hinanden med omsorg og respekt. Vi ønsker at forældre, elever og personale har tillid til hinandens kompetencer og arbejdsområder. Vi skal have respekt for hinandens forskellighed, og vi voksne omkring eleverne skal samarbejder om at skabe de bedste rammer for alle børn på skolen.

I planet-klasserne er vi meget opmærksomme på nye klassekammerater. Vi har særlige forløb for de små nye elever. Når eleverne starter i skole får de eksempelvis en ældre elev som makker. Den store makker/vens opgave er at støtte og vejlede den nye elev i klassen igennem det første skoleår. Også når nye elever starter på skolen, evt. midt i et skoleår, får de altid en makker/ven. Således sikrer vi, at barnet får en god skolestart.

Børnene har spisepause klokken 10 og klokken 12. I spisepausen er der altid en pædagog eller en lærer sammen med børnene. I spisepausen kan der blive læst historie, eller børnene fortæller om oplevelser de har haft.
Inden børnene går udenfor til frikvarter sikrer vi, at alle har lavet legeaftaler. Det er vigtigt at sikre, at alle børn har en ven at lege med i frikvarteret.
I perioder af året får vi besøg af mellemtrinnets legepatrulje. De laver forskellige lege og aktiviteter sammen med indskolingen elever.

Skole- hjemsamarbejde

Skolen ønsker en tæt og åben dialog med forældre. Vi inviterer derfor til samtaler og forældremøder i løbet af skoleåret.
Ved skolestart får I et login til ForældreIntra. Her kan I finde skemaer samt alle øvrige beskeder. I kan anvende ForældreIntra til at kommunikere indbyrdes og til kommunikation med klassens lærere og skolens øvrige medarbejdere.

I forbindelse med skole/hjem – samtalerne udarbejdes der elevplaner. Forældre har adgang til elevplanerne via intra.

Forældre er altid velkomne til at tage kontakt til børnenes lærer, til afdelingslederen eller til skolelederen, hvis der er forhold, der er usikkerhed om eller forhold, der trænger til at blive vendt.

Overgang til mellemtrin

Hvert forår danner vi to 3. klasser, som begynder efter sommerferien.
Klasserne dannes af de ældste børn i de 6 planet-klasser. Skolen sætter de to 3. klasser sammen ud fra den viden og indsigt, vi har om de enkelte børn.
I samarbejde med mellemtinnets lærere sikrer vi, at de to nye 3. klasser får en god start på mellemtrinnet. Indskolingens lærere sørger for at mellemtrinnets lærere får et godt indblik i eleverne i de nye 3.klasser – fagligt såvel som socialt.
Forældrene får besked om, hvordan klasserne er sat sammen i slutningen af skoleåret.

Ansatte

Anja Østergaard

Bhkl. leder

Betina Sørensen

Pædagogmedhjælper

Camilla Hansen

Lærer

Jenny Hansen

Bhkl. leder

Liam Kasper McColl

Liam Kasper McColl

Bhkl. leder

Mads Vilmand Mortensen

Lærer

Malene Sandvej Jensen

Lærer

Mette Nørregaard Jensen

Lærer

Morten Bernd Jensen

Lærer

Viktoria Haumann Høgh

Pædagog

Lone Pedersen

Speciallærer

Pædagogmedhjælper

SFO

Jette Hansen

Pædagogmedhjælper

Kent Tornøe Nielsen

Pædagog

Lone Lejre Jørgensen

Pædagog

Louise Pedersen

Pædagog

Maibritt Borgquist

pædagog

Tina Therkelsen

Pædagogmedhjælper

To-sproget

Bodil Østergaard

Lærer

Kirstine Pallesen

Lærer

Dagens aktiviteter

Se hele kalenderen