Beredskabsplan for Nordagerskolen

 

BEREDSKABSPLAN FOR NORDAGERSKOLEN I TILFÆLDE AF BOMBETRUSSEL

KRISEGRUPPE: (Her skrives navne og telefonnumre på krisegruppens medlemmer)

Per Fuglsang Midtgaard
72534001

Kirsten Baagø Jensen
72533991

Kim Skovdam
72534005

Helle Jensen
72534007

ALARMERING: (Se Uvm’s vejledning om sikkerhed og kriseberedskaber kap. 5.2 og 5.3)

Hvem alarmerer ?
■ Alarmering foretages af medlem af krisegruppen

Hvordan alarmeres?

■ Brandalarm
■ Kontoret alarmerer alarmcentralen på 112 via fastnettelefon
■ Krisekoordinator hos Falck Helthcare kontaktes på 70102012

ADFÆRD UNDER KRISEN (Se skolens beredskabsplan )

Hvad gør den enkelte lærer/elev?

■ Brandinstruks følges

Hvor bringes eleverne hen i akutsituationen?

■ Beskrevet i brandinstruks (vedhæftet)

INDSATSEN EFTER KRISEN (Se skolens beredskabsplan )

Hvem informerer forældre og presse ?

■ Skoleleder/souchef

Hvordan sker information af forældre, fagchef og presse?

■ Pressemeddelelse, hjemmeside, forældreintra, elevintra.

Hvordan debriefes elever og personale?

■ Ved opstået krise rekvireres skolepsykolog eller eksterne psykologer (Psykologhuset i Odense 66111312).

Hvordan ydes krisehjælp?

■ Ved opstået krise rekvireres skolepsykolog eller eksterne psykologer (Psykologhuset i Odense 66111312).

 

 

BEREDSKABSPLAN FOR NORDAGERSKOLEN I TILFÆLDE AF BRAND

KRISEGRUPPE: (Her skrives navne og telefonnumre på krisegruppens medlemmer)

Per Fuglsang Midtgaard
72534001

Kirsten Baagø Jensen

72533991

Kim Skovdam
72534005

Helle Jensen
72534007

ALARMERING: (Se Uvm’s vejledning om sikkerhed og kriseberedskaber kap. 5.2 og 5.3)

Hvem alarmerer ?

■ Alarmering foretages af medlem af krisegruppen

Hvordan alarmeres?

■ Brandalarm
■ Krisegruppen alarmerer alarmcentralen på 112 via fastnettelefon
■ Krisekoordinator hos Falck Helthcare kontaktes på 70102012

ADFÆRD UNDER KRISEN (Se Uvm’s vejledning kap. 5.4)

Hvad gør den enkelte lærer/elev?

■ Brandinstruks følges

Hvor bringes eleverne hen i akutsituationen?

■ Beskrevet i brandinstruks

INDSATSEN EFTER KRISEN (Se Uvm’s vejledning kap. 5.5)

Undervisningen vil finde sted i Midtfyns Fritidscenter. Skolen råder over hallerne i almindelig skoletid. Alle elever vil kunne rummes i hallerne. Hvis kun dele af skolen er nedbrændt benyttes brugbare lokaler – evt. i holddrift!

INDSATS PÅ KORT SIGT (0-3 UGER)

Undervisningen vil finde sted i Midtfyns Fritidscenter. Skolen råder over hallerne i almindelig skoletid. Alle elever vil kunne rummes i hallerne. Hvis kun dele af skolen er nedbrændt benyttes brugbare lokaler – evt. i holddrift!

INDSATS PÅ LÆNGERE SIGT

Undervisningen vil finde sted i Midtfyns Fritidscenter. Skolen råder over hallerne i almindelig skoletid. Alle elever vil kunne rummes i hallerne. Hvis kun dele af skolen er nedbrændt benyttes brugbare lokaler – evt. i holddrift!

Hvem informerer forældre, fagchef og presse?

■ Skoleleder/souchef

Hvordan sker information af forældre og presse?

■ Der skal informeres, om hvad der er sket, og hvad der vil ske (Hvad skal børnene i morgen?)

■ Pressemeddelelse, hjemmeside, forældreintra, elevintra.

Hvordan debriefes elever og personale?

■ Ved opstået krise rekvireres skolepsykolog eller eksterne psykologer (Psykologhuset i Odense 66111312).

Hvordan ydes krisehjælp?

■ Ved opstået krise rekvireres skolepsykolog eller eksterne psykologer (Psykologhuset i Odense 66111312).

 

BEREDSKABSPLAN FOR NORDAGERSKOLEN I TILFÆLDE AF VOLDELIG INDTRÆNGEN/SKOLESKYDERI

KRISEGRUPPE: (Her skrives navne og telefonnumre på krisegruppens medlemmer)

Per Fuglsang Midtgaard
72534001

Kirsten Baagø Jensen

72533991

Kim Skovdam
72534005

Helle Jensen
72534007

FOREBYGGELSE: (Se Uvm’s vejledning om sikkerhed og kriseberedskaber kap. 4.0)
Enhver ansat på skolen er forpligtet til at arbejde for et godt undervisningsmiljø samt til at reagere, hvis man observer adfærd, der kan give anledning til bekymring. Der skal således reageres på alle trusler om vold, eller anden truende adfærd. Den ansatte er forpligtet til at orientere lederen om sin observation, og lederen har ansvar for at følge op på/reagere på hændelsen.

Skolelederens plan for opfølgning på trusler om vold/truende adfærd: (Her beskrives planen)

Skolens plan for ”Vold og trusler om vold” (vedhæftet)

ALARMERING: (Se Uvm’s vejledning om sikkerhed og kriseberedskaber kap. 5.2 og 5.3)

Hvem alarmerer ?

■ Alarmering foretages af medlem af krisegruppen

Hvordan alarmeres?

Krisegruppen varsler evt. de dele af skolen, hvor der ikke umiddelbart er trussel. Blive i lokalerne/låse dørene. Hvis det skønnes hensigtsmæssigt varsles via brandalarm
Krisegruppen alarmerer alarmcentralen på 112 via fastnettelefon
Krisekoordinator hos Falck Helthcare kontaktes på 70102012

ADFÆRD UNDER KRISEN (Se Uvm’s vejledning kap. 5.4)

Hvordan evakueres?

■ Følg evakueringsplanen
■ Se opslag på Intra under vigtige dokumenter

Hvordan barrikaderes?

■ Afdelinger/klasseværelser låses af (krisegruppen koordinerer)

INDSATSEN EFTER KRISEN (Se Uvm’s vejledning kap. 5.5)

Hvem informerer forældre, fagchef og presse?

■ Skoleleder/souchef

Hvordan sker information af forældre og presse?

■ Pressemeddelelse, hjemmeside, forældreintra, elevintra.

Hvordan debriefes elever og personale?

■ Ved opstået krise rekvireres skolepsykolog eller eksterne psykologer (Psykologhuset i Odense 66111312).

Hvordan ydes krisehjælp?

■ Ved opstået krise rekvireres skolepsykolog eller eksterne psykologer (Psykologhuset i Odense 66111312).

 

Brand- og evakueringsplan

Ved brand skal du gøre følgende:

1. Forsøge at redde personer i overhængende fare, give nødvendig førstehjælp samt advare de umiddelbart truede.

2. Bekæmp ilden med det opsatte slukningsudstyr, hvis det er forsvarligt, og uden at forsinke evakueringen af eleverne. Luk vinduer og døre til det brændende område/lokale.
Iværksæt internt varslingsanlæg: Glas i rød varslingsboks knuses, derefter aktiveres alarmen automatisk.

3. Alarmer om muligt kontoret på tlf.:
72 53 36 00

72 53 36 02

72 53 40 01

72 53 39 91

72 53 40 05

4. Kontoret alarmerer alarmcentralen på 112 via fastnettelefon/mobiltelefon:

Angiv følgende oplysninger:

■ Hvad sker der
■ Adresse
■ Personer i fare
■ Tlf.nr. der ringes fra

5. Den tekniske serviceleder slukker for alle ventilationsanlæg, afbryder trykflasker/ gasforsyning og begiver sig derefter med et ekstra nøglesæt ud for at møde udrykningen. Brandudrykningen kan forventes fremme ca.10 min. efter alarmeringen.

6. Skolelederen eller den af ham udpegede ansvarlige begiver sig med mobiltelefon og megafon til samlingsstedet (Degnemarken), og skaber overblik over evakueringens forløb, så brandvæsenets indsatsleder kan blive informeret ved ankomsten. Det sikres, at ingen befinder sig i den lukkede grønnegård.

7. Den ansvarlige lærer – herunder vikarer, der er bekendtgjort med evakueringsplanen -tæller eleverne og fører dem til Degnemarken, hvor de organiseres. Forlad altid skolen af den nærmeste dør ud. De tælles igen inden melding til skolelederen eller den af ham udpegede ansvarlige. Sørg for at alle kommer med ud. Medtag evt. elevernes fraværsliste. Døren til klasseværelset skal lukkes, men ikke låses. Eleverne må medtage overtøj i fornødent omfang, mens tasker mv. efterlades, alt efter instruks fra den ansvarlige lærer. Gå roligt, ikke løbe. Lærerne skal holde klasserne samlet, indtil der gives anden besked. Eleverne må ikke forlade Degnemarken.

8. Eleverne må ikke benytte mobiltelefoner under evakueringen, af hensyn til fuld opmærksomhed på situationen og de instrukser, der bliver givet. Hvis ild, røg eller andet forhindrer udgang fra lokalet, skal lærer og elever forblive i klassen. Vinduerne lukkes, og om nødvendigt sætter personerne sig på gulvet for at komme under evt. røgindtrængning. Ved lokaler på øverste B-gang, kan man ved nødvendighed og efter instruks fra den ansvarlige lærer hoppe ud af vinduet. Læreren skal gøre ledelse og brandvæsen opmærksom på, at der er personer i lokalet, om muligt ved at telefonere til kontoret på tlf 72 53 36 00 – eller se de øvrige tlf nr.
Der kan også signaleres fra vinduet eller ved at blinke med lyset.
Endelig har man muligheden for at ringe 112.

9. En af skolelederne holder kontakt til brandvæsenets og politiets indsatsledere. Brandvæsenets indsatsleder kan kendes på sin sølvblanke hjelm eller på tre røde striber på hjelmen. Politiets leder vil være iført en limegrøn vest med påskriften ”Politileder”. Kontoret skal så vidt muligt være bemandet under evakueringen og bistå skolelederen i nødvendigt omfang.

10. I tilfælde af varsling i frikvarteret må elever og personale ikke gå ind i bygningerne, men skal gå direkte til Degnemarken. Lærerne skal på Degnemarken tage sig af de elever, de skulle have i den pågældende lektion.

 

Dagens aktiviteter

Uge 46
Tirsdag, 12. 11. 2019
Skoleaktivitet7GG
14:40-18:25Skole hjem samtaler 7GG
Se hele kalenderen