Mellemtrin

BØRN OG UNGE MED HJERTE OG VIDEN


Understøttende undervisning / faglig fordybelse

Understøttende undervisning /faglig fordybelse

Den understøttende undervisning/faglige fordybelse på mellemtrinnet er organiseret på følgende måde.

Understøttende undervisning/faglig fordybelse på 5. og 6. årgang

Gennem hele skoleåret er der udbudt 5 forskellige tilbud som eleverne kan vælge imellem. To gange – ved skoleårets start og omkring jul – vælger eleverne mellem tilbuddene. Eleverne bliver efterfølgende fordelt på holdene og følger så undervisningen. I skoleåret 2017/2018 har vi følgende hold/muligheder:

Alle dage – hele skoleåret igennem – samles mellemtrinnets elever ved amfi-trappe i tidsrummet kl. 8.15-8.30.

Morgensamlingen er bygget op omkring en fast skabelon, bestående af 2 sange (hvor musiklærer Christinel spiller til), lykønskninger til dem der har fødselsdag og et indslag fra èn af de fire tilstedeværende lærere.

Indslagene er af meget forskellig karakter lige fra fyrtårne, udvandring til Argentina, ordsprog, nordlys til aktuelle begivenheder fra ind-og udland og optræden af forskellige elever. Umiddelbart efter morgensamlingen går eleverne så til den almindelige undervisning.

Da èn time pr. gang ikke er nok til at få noget fornuftigt ud af særligt alternativ idræt, maddesign og musikteater, sker det jævnligt, at timerne i disse fag ”samles sammen”, så der fx undervises helt frem til kl. 16.15, 17.15 eller senere. Når det sker, er det selvfølgelig aftalt i god tid med både forældre og elever.

Understøttende undervisning

/faglig fordybelse på 4. årgang 

 

På 4. årgang tilbydes brassband undervisning. Undervisningen sker i et samarbejde med Musikskolen og foregår på skolen. Til brassband lærer alle elever at spille på et blæseinstrument. Blæseundervisning er et supplement til den almindelige musikundervisning på årgangen. Undervisningen foregår gennem hele skoleåret 1 time ugentligt.

Understøttende undervisning

/faglig fordybelse på 3. årgang

På 3. årgang tilbydes lektiecafé og kor-undervisning. Kor-undervisningen foregår på skolen men varetages af musikskolen. Korundervisningen er et supplement til den almindelige musikundervisning på årgangen.

3.a modtager kor-undervisning fra august til jul og 3.b fra januar til sommerferien.

I den øvrige understøttende undervisning tilbydes lektiehjælp i lektiecafèen.

Praktisk musiske fag

For at styrke de praktisk/musiske fag, har vi valgt at lave 3 hold for hver 2 klasser i fagene madkundskab, musik og håndværk & design på 5.+6. årgang.

På 4. årgang gør vi det tilsvarende i fagene musik, billedkunst og håndværk & design.

På 3. årgang er det i fagene engelsk, musik og svømning/idræt

Det gør, at holdene bliver mindre og at lærerne får tid til at hjælpe/vejlede den enkelte elev mere og bedre.

Vi tilbyder også svømmeundervisning på både 3., 4. og 6. årgang.

Modtageklassen - MOS

Modtageklassen – MOS

Vi har 2-3 modtageklasser på Nordagerskolen. Èn af dem er placeret i mellemtrinnet. Modtageklassen består af elever, der ikke har dansk som deres 1. sprog. Børnene er i Danmark, fordi de er flygtet fra deres hjemland eller fordi forældrene arbejdet er i landet. Pt. er der primært flygtningebørn fra Syrien, der går i klassen, men vi har også børn der kommer fra Columbia.

I modtageklassen modtager disse børn primært danskundervisning – ca. 6 t. pr.uge. Men vi tilstræber, at de deltager i almenklassernes undervisning så hurtigt som muligt. Derfor bliver alle modtageklassebørn tilknyttet en almenklasse fra dag èt. Når eleverne fra modtageklassen er ude i almenklasserne, er der – så vidt det er muligt – altid en støtte/hjælpelærer med fra modtageklassen.

Børnene kommer fra hele Faaborg-Midtfyn Kommune. De kan maksimalt gå i modtageklassen i 2 år. Hvis de ikke bor i Nordagerskolens skoledistrikt, flyttes de til eget skoledistrikt senest 2 år efter skolestarten i modtageklassen.

Årshjul og traditioner

Traditioner

Alle dage – hele skoleåret igennem – samles mellemtrinnets elever ved amfi-trappe i tidsrummet kl. 8.15-8.30.

Morgensamlingen er bygget op omkring en fast skabelon, bestående af 2 sange (hvor musiklærer Christinel spiller til), lykønskninger til dem der har fødselsdag og et indslag fra èn af de fire tilstedeværende lærere.

Indslagene er af meget forskellig karakter lige fra fyrtårne, udvandring til Argentina, ordsprog, nordlys til aktuelle begivenheder fra ind-og udland og optræden af forskellige elever. Umiddelbart efter morgensamlingen går eleverne så til den almindelige undervisning.

Faste indslag i løbet af skoleåret

Lejrskole til Bornholm for 6. årgang (typisk i september måned) – 5 dage

Lejrskole til forskellige steder for 4. årgang (typisk i maj måned) – 3 dage

TRIM-dag. Sidste skoledag før efterårsferien (uge 41) – èn dag

Jule-klippe-dag (1. december) – èn dag

Lucia-optog 3. årgang (13.december) – èn dag

Fastelavns/udklædnings-fest (i februar) – èn dag

Forårskoncert (i maj) hvor alle elever fra mellemtrinnet spiller/optræder – en aften for forældre og søskende på 3.-4. årgang og ligeledes en aften for 5.+6. årgang

Dertil kommer 3 tema-uger jævnt fordelt på året. I skoleåret 2017/2018 er det:

  • ”Get Moving” – uge 41
  • ”SuperSkurkeSkole” – uge 46
  • ”tværfaglige projektuger” ugerne 25 og 26

Lejrskoler 4. og 6. klassetrin

I løbet af de fire skoleår i mellemtrinnet, er eleverne på lejrskole to gange. Lejrskole er omlagt undervisning. Dvs., at deltagelse i lejrskolen er obligatorisk.

  • 4. årgang taget typisk afsted i foråret i maj eller juni måned i 3 dage. Der er ikke noget bestemt sted, hvor lejrskolen afholdes. De seneste år er turen gået til Trente Mølle på Fyn og Fynshav på Als
  • 6. årgang tager typisk afsted i september måned en hel uge. Det er en fast tradition, at turen går til Bornholm

I forbindelse med begge lejrskoler opkræves der 60 kr. pr. elev pr. døgn (nov. 2016 pris) til bespisning. Men ellers er lejrskole gratis for eleverne.

Trivsel og rammer


På Nordagerskolen Skal Det Være Rart At Komme I Skole …

Hvis vi på skolen oplever problemer med det psykiske undervisningsmiljø, fx hvis en elev bliver mobbet, har både skolen og forældrene et ansvar.

Elever og forældre kan altid kontakte skolens ledelse eller lærerne, hvis de oplever problemer med mobning. På skolen vil vi forsøge at finde årsagen til mobningen gennem samtaler med de involverede elever og deres forældre. Gennem disse samtaler understreges det, at det er nødvendigt, at ordensreglerne overholdes.

Hvis en elev ikke følger skolens værdiregelsæt, for eksempel ved at mobbe, kan skolelederen iværksætte foranstaltninger over for eleven fx eftersidning eller udelukkelse fra undervisningen. Skolelederen skal inddrage blandt andet handlingens karakter og elevens alder i sin beslutning.

På mellemtrinnet har vi følgende værdier/regler som vi arbejder efter:

  •  

Grejbank og legepatrulje

På mellemtrinnet har vi følgende værdier/regler som vi arbejder efter:

3.+4. årgang administrerer på skift mellemtrinnets grejbank. Grejbanken indeholder mange forskellige aktivitetstilbud, som eleverne kan låne i både 10 og 12-pausen.

Det er fx bolde, sjiipetove, spil, bordtennisbat/bold og div. kreative male/tegne ting.

Legepatruljen består af 8 elever fra 5.+6. årgang som har været på kursus og dermed har lært mange nye lege og aktiviteter, som primært sættes i gang i de to lange pauser.

Brug af chromebook og mobil

Vi oplever, at begge medier optager eleverne meget. Ofte sådan, at samværet i de sociale fællesskaber har det svært.

Mobilen bliver i nogle tilfælde brugt til mobning via sms og skaber jævnlige konflikter mellem eleverne.

Chromebook`en gør, at mange ikke får talt sammen i løbet at frikvartererne og dermed skabe isolation i forhold til de øvrige elever. Ofte resulterer det også i, at den er løbet tør for strøm når den skal bruges i undervisningen.

Derfor er der følgende regler i forhold til at bruge chromebook og mobil i skoletiden:

Chromebook 

Det er et arbejdsværktøj, som skolen udleverer til eleverne, og som derfor KUN skal bruges til dette i undervisningstiden. Dvs. at både før morgensamlingen fra 8.00-8.15 og i frikvartererne, må den ikke bruges. Den skal altid være fuldt opladet ved skoledagens start.

Mobil

Må gerne medbringes i skolen, men skal ligge i tasken hele dagen. Dvs., at kun i forbindelse med undervisningsaktiviteter, hvor lærerne sammen med eleverne ønsker at inddrage mobilen, er den tilladt at have fremme.  Hvis I som forældre har brug for at kontakte jeres barn, kan det som altid gøres via skolens kontor.

Hvis mobilen bruges uden tilladelse, inddrages den og eleven kan så hente den på kontoret ved skoledagens afslutning. I gentagelsestilfælde skal den hentes af en forældre.

M-rådet

M-rådet er mellemtrinnets elevråd. Rådet består af 2 medlemmer fra hver klasse.

M-rådet mødes jævnligt, for at drøfte forskellige tiltag, der kan forbedre dagligdagen på mellemtrinnet.

M-rådet har bl.a. arbejdet med skolens toiletforhold, konkurrencer i forbindelse med juleudsmykning, grej-banken, logo konkurrence, cykelparkeringen,  idèer/ønsker til legepladsen og m.m.

I skoleåret 17/18 er lærer Charlotte Nielsen ansvarlig for elevrådet.

Skole/hjem-samarbejde

Forældremøder:

Èt til to gange afholdes der forældremøde i klasserne. På disse forældremøder drøftes alle væsentlige spørgsmål omkring klassen og dens trivsel. Det er klassens kontaktlærere (dansk og matematiklærerne) der sammen med kontakt-forældre-rådet i hver klasse, sammensætter dagsordenen til hvert møde. På det første møde i august/september måned, vælges der blandt klassens forældre 4 kontaktforældre. Hvis der opstår behov herfor, kan det dog forekomme, at der indkaldes til yderligere møder.

Elevplaner
Elevplanen udsendes primo decemeber og fortæller om elevens standpunkt i de forskellige fag og hans/hendes sociale kompetencer. Elevplanen indeholder ligeledes mål for elevens arbejde frem mod skole/hjem-samtalen i januar/februar måned.

Skole/hjem-samtaler:

Disse afholdes i januar/februar måned. Ved skole/hjem-samtalen deltager kontaktlærerne. Det er dog altid muligt at møde ens barns trinlærer både i dansk og matematik.

Samtale efter behov:

Derudover kan både lærere eller forældre altid anmode om ekstra samtale, hvis der er behov for det.

Overgangen fra indskoling

For at sikre, at den viden der er omkring det enkelte barn overleveres ved overgangen til mellemtrinnet, afholdes der en række møder.

På disse møder deltager faglærerne i dansk og matematik (både fra indskoling og mellemtrinnet), læse- og matematikvejledere og ledelsen. Indholdet er både af faglig og sociale karakter.

Det gør vi for at sikre den bedst tænkelige overgang og for at det enkelte barn får den bedst mulige start i mellemtrinnet. Det er også på disse møder det aftales, hvilken klasse – 3.a eller 3.b – eleverne placeres i.

Overgangen til udskoling

I løbet af foråret skal eleverne på 6. årgang foretage et valg. De skal vælge hvilken linje, de ønsker på 7. årgang i skolens overbygning. De kan vælge mellem tre linjer:

  • International
  • Naturfaglig
  • Idræt

Dette valg foregår i et tæt samarbejde med afd.lederen for udskolingen. På baggrund af elevernes valg sammensættes de tre nye 7. klasser.

Derudover afholdes der møder med faglærerne i dansk og matematik (både fra mellemtrinnet og overbygningen), læse- og matematikvejledere og ledelsen. Indholdet er både af faglig og sociale karakter. Dette for at sikre, at viden om den enkelte elev – både fagligt og socialt – viderebringes til de lærere, der skal arbejde sammen med eleven i overbygningen.

Ansatte

Anders Granhøj

Lærer

Anja Veje Outzen

Lærer

Annemarie Møller

Lærer

Birgitte Erlund

Lærer

Charlotte Bøgh Christensen

Lærer

Charlotte Nielsen

Lærer

Christinel Valentin Carlsen

Lærer

Dorthe Islin Pfeffer

Lærer

Gitte Thomsen

Lærer

Ihsaniye Saydan

Lærer

Louise Hergens Rasmussen

Lærer

Mads Vilmand Mortensen

Lærer

Patricia Juul Ryberg

Lærer

Stine Marianne Kaszubinska Pedersen

Lærer

Sune Jakobsen Hansen

Lærer

Dagens aktiviteter

Se hele kalenderen