Vejledning og rådgivning

Nordagerskolens ressourcecenter

Hvordan arbejder vi med inklusion på Nordagerskolen:

Ressourcen samarbejder med lærerne og eventuelle pædagoger om målrettet at udvikle en pædagogisk praksis, der fremmer inkluderende pædagogik og dannelsen af inkluderende læringsmiljøer og fællesskaber med fokus på udvikling af det pædagogiske og didaktiske arbejde inden for almen-området.

 • -Ressourcen skal i samarbejde med ledelsen tilrettelægge processer og tværfagligt arbejde på skolen, hvor den inkluderende og anerkendende praksis indgår i de mål, der bliver sat for det pædagogiske arbejde i skolen.
 • – Ressourcen medvirker ved igangsætning af projekter, der sikrer en højere grad af inklusion og er herunder ansvarlige for faglige- og psykosociale fora på skolen med henblik på at udvikle en løbende dialog om pædagogiske og didaktiske opgaver.
 • -Ressourceteamet består af nøglemedarbejdere der bidrager til udvikling af ny viden og afdækning af behovet for kompetencer, som endnu ikke er til stede i organisationen.
 • -I ressourceteamet arbejder vi tæt sammen med de øvrige ressourcepersoner på skolen.
 • -Ressourcen deltager i kommunale netværk af vejledere i samarbejde med Skoleafdelingens og PPs medarbejdere.
 • -Ressourceteamet fortsætter egen faglige og pædagogiske udvikling ved at følge med i pædagogisk forskning og udviklingsarbejde.

Ressourceteamet:

Ressourceteamet er sammensat af flere forskellige faggrupper; læsevejledere, specialundervisere, inklusionsvejledere/AKT samt en psykoterapeut.

Derudover indgår skoleleder, IT vejleder, læringsvejleder, skolens sundhedsplejerske, sagsbehandlere samt pædagogisk-psykologiske konsulenter i ressourceteamets møder.

Vi deltager løbende i konferencer, kurser samt videreuddanner os, så vi fortsat styrker vores faglighed samt udvikler strategier, der styrker arbejdet til gavn for hele skolen.

Det er afgørende for os at arbejde tæt sammen omkring vores elever, samt øvrige indsatser. Derfor er det vigtigt, at vi løbende er i dialog med hinanden, dels ved jævnlige møder, beskeder på Intra og lign.

De faglige kompetencer i ressourceteamet:

Lærer, diplom i psykologi, cand. mag i pædagogik, basisuddannelse i narrativ-samtaleterapi,

pd-modul i ‘ledelse og coaching’, pd i læsevejledning, pd i specialpædagogik,

specialpædagogisk grunduddannelse (vidtgående specialpædagogik, Paragraf 20.2), Auditory-Verbal- Therapy (AVT), Tegn til tale, psykoterapeut, pd i supervision og vejledning, familieklasselærer, AKT-vejleder, pædagog, inklusionsvejleder.

Dertil kommer vores mangeårige erfaringer med arbejdet med mennesker i forskellige kontekster.

Teamets styrke er derfor, at vi har de faglige kompetencer internt og dermed ikke skal vente på at eventuelle eksterne samarbejdspartnere inddrages, før der kan sættes indsatser i gang.

Arbejdsgang:

Vi arbejder systemisk, psykodynamisk med relationer, indsatser tilpasses efter behov.

Vi laver en plan, der involverer hele barnet, dvs. alle forhold omkring barnet bliver belyst. Familien, klassen, læreren mm. Vi lægger vægt på det forebyggende arbejde.

Når en lærer henvender sig, kan vi agere med det samme. Vi kan rykke ud straks i akut opståede situationer. Samtidig kan vi starte forløb og eventuel afdækning op på dagen for en henvendelse fra en lærer eller senest efterfølgende dag.

Det ugentlige møde er afgørende for vores systemiske arbejdsform. Her byder de forskellige faggrupper ind med deres perspektiv på aktuelle elever samt situationer. Dette fordrer tæt samarbejde, god kommunikation samt relationer, der bygger på autencitet, tillid og tryghed.

Eksempler på indsatser:

 • Samtaler/sparring med elever, lærere og pædagoger
 • Observationer
 • Testning
 • Vejledning af kollegaer
 • Sparring og supervision
 • Familieklasse-forløb
 • Tæt udvidet forældresamarbejde

Kurser og undervisning i bl.a. konflikthåndtering, børns adfærd, eller andet

Dagens aktiviteter

Se hele kalenderen