Princip for inklusion

Vedtaget på skolebestyrelsens møde 23.maj 2018

Formålet er:

– at sikre, at alle børn og unge oplever Nordagerskolen som et inspirerende og

inkluderende læringsfællesskab og at de indgår i et anerkendende og udviklende

læringsmiljø.

Målet er:

– at alle skolens elever trives og føler sig inkluderede i det social fællesskab.

– at alle skolens elever har mulighed for at deltage aktivt i undervisningen

– at alle elever skal udvikle sig og profitere af det faglige tilbud

– at alle elever oplever, at de kan få den faglige og sociale hjælp, de har behov for.

Nordagerskolen ønsker at:

 • skabe læringsmiljøer, der tilgodeser både den enkelte elev og fællesskabet.
 • indsatsen i forhold til børn med særlige forudsætninger og/eller særlige behov

foregår i klassen, eller så tæt som muligt på klassefællesskabet og den alminde-

lige undervisning.

 • arbejde fleksibelt med tilrettelæggelse og udførelse af enhver form for støtte og

supplerende undervisning.

     • lærere og pædagoger har fokus på samspillet eleverne imellem, og mellem elever og voksne og arbejder målrettet med læringsledelse. Det er skolens udgangspunkt, at adfærds- og læringsproblemer skal findes og håndteres i elevernes relationer til omgivelserne, frem for alene hos eleven.
     • der er fokus på, at alle elever oplever at have mulighed for faglig udvikling og føler sig inddraget i det faglige miljø. og fagligt. hudfarve, religion, påklædning, cykelmærke ……                      • lærere og pædagoger hjælper børnene til løbende at skabe gode relationer
     • Nordagerskolens vejledere (inklusions-, læse- og matematikvejledere) deltager løbende i generering af dataopsamling og vejledning af skolens lærere, så skolens lærere, elever og forældre kan få den nødvendige sparring og vejledning.
     • inddrage forældrene i samarbejdet med at skabe et inkluderende miljø
     • alle elever har gode relationer på skolen
     • alle elever er rummelige og tolerante over for hinanden, f.eks. i forhold til
     • alle elever oplever at have værdi og at kunne bidrage til fællesskabet både socialt

Dagens aktiviteter

Uge 17
Onsdag, 24. 04. 2019
Skoleaktivitet7NA/8NA/9NA
Forskningens døgn MFG
Se hele kalenderen