Udskoling

Børn og unge med hjerte og viden


MasterClass

MasterClass – et tilbud til talentfulde elever

Nordagerskolen tilbyder et MasterClassforløb i samarbejde med Tingagerskolen og Midtfyns Gymnasium i henholdsvis engelsk og science. Tilbuddet er rettet mod de elever på 9.årg., som udviser et særligt talent, motivation og en faglig nysgerrighed. Forløbet strækker sig over 18 undervisningslektioner og foregår på gymnasiet. Det faglige indhold planlægges i et samarbejde ml. folkeskolelærere og gymnasielærere, mens den daglige undervisning primært varetages af gymnasielæreren.

Elever på MasterClass tilbud

Overgang til 7.årg.

Kommende elever ønsker selv, hvilken linje, de vil gå på, når de skal i overbygningen. Langt de fleste elever får deres 1.prioritetsønske opfyldt. Er der flere ansøgere til en linje, end der kan optages, er det skolen, der beslutter, hvilke elever der får deres 2.prioritetsønske i stedet.

Selve proceduren er som flg.:

 • marts måned afholdes der et orienteringsmøde for kommende 7.årg.. Elever og forældre besøger de tre linjer, hvor lærere og linjeelever giver en kort præsentation af hver deres linje.

Årshjul og traditioner

 • Introture
 • Forældremøder i alle klasser
 • Udenlandsrejser 9.årg.
 • Naturfagsuge
 • Brobygning 9.årg.s ikke uddannelsesparate elever
 • Motionsdag

 • Matematikkens Hus  9.årg.
 • IUP-samtaler 8.årg.
 • Prøveprojektuge 8.årg.
 • Skole/hjemsamtaler
 •  
 • 9. årg. terminsprøve og projektuge

  Sidste dag  før jul.

  Den store banko konkurrence

 • Skole/hjemsamtaler
 • Skolevalg 8.9.årg
 • Filmuge 8.årg.
 •  

 • 9.årg. tilmeldes sig til ungdomsuddannelse
 • Læsefestival-uge
 • Fastelavnsarrangement
 •  
 • Introkurser (ungdomsuddannelser) 8.årg.
 • Besøg af elever fra Lund 8.IT

 • Skr. afgangseksamen
 • Sidste skoledag
 • Mdt. afgangseksamen
 • Dimission
 •  

Skolerejser

9.årg.

9.klasser tager på en uges skolerejse til udlandet. Indholdet af denne tur er relateret til den linje, eleverne går på.

Ud over ovenstående ture indlægges der faglige ture med overnatning i løbet af året ifm. linjeundervisning, campse7en mm. I mange tilfælde er der tale om omlagt undervisning.

Trivsel og rammer

På Nordagerskolen Skal Det Være Rart At Komme I Skole …

Børn og unge med hjerte og viden


Alle elever skal blive så dygtige som de kan. Eleverne oplever skolens værdier i dagligdagen: tillid, glæde, ansvar, selvstændighed, faglighed og åbenhed.
Nordagerskolen er en udviklingsorienteret skole, der tilbyder læringsaktiviteter hele dagen igennem på skiftende hold med samarbejdende undervisere i flexible og varierede rum.
Som Rettighedsskole forventes det, at de fire byggesten: Viden, elevinddragelse, læring og lederskab  indgår i ethvert undervisningsforløb.

UNICEF'S Rettighedsskoler

Skolen er en af Unicef`s Rettighedsskoler, hvor vi arbejder med FN`s Børnekonvention og de 17 verdesmål.

Erhvervsrygsæk - Kulturel Rygsæk

Skolen samarbejder med kommunen omkring erhvervsrygsæk
og kulturel rygsæk.

Elever på klippesats

Samarbejde - Skolerejsen

Skolen rækker ud mod verdenen og samarbejder med skoler
i Sverige og forhåbentlig på sigt Tyskland.
Der opfordres til skolerejsen i 9. kl. går til en udenlandsk destination, såfremt det er økonomisk muligt
og giver mening.

Undervisningsmaterialer

Skolen møder fremtiden med velovervejede og begrundede valg af undervisningsmateriale både når det gælder digitale (læring) devices og undervisningsmaterialer. valg af materialer forventes at åbne muligheder for nye pædagogiske tilgange og produkter, hvor skolens PLC/IT- Vejlederteam kan involveres i læringsforløb efter behov.

Alle arbejder med udviklingen af deres pædagogiske praksis.

Det handler ikke om, hvor god du er, men om hvor god, du gerne vil være

Skolendagen skal være prægt af:

Det betyder for hverdagen på Nordagerskolen, at vi (baseret på tilbagemeldinger fra begge storteammøder) pædagogisk og didaktiske planlægger det kommende skoleår ud fra følgende:

Elevrådet

Det skulle være demokratiets kendetegn, ikke at de fleste har ret, men at alle giver plads for hinanden.

– Margrethe II af Danmark

Elevrådet

Elevrådsmedlemmer Har Bl.A. Haft Indflydelse På Indkøb Af Nye Skolemøbler Til Hele Afdelingen, De Har Udskrevet Div. Elevkonkurrencer Ifm. Juleudsmykning, Nyt Logo Og Endelig Har De Vurderet Traditioner I Overbygningen.
Som Noget Nyt Indførte Elevrådet Et Årligt Tilbagevendende Festelavsnsarrangement For Elever I Overbygningen.​

Tønde med Nordagerskolens lærere klistret på.

Elevrådsmedlemmer

Elevrådsmedlemmer har bl.a. haft indflydelse på indkøb af nye skolemøbler til hele afdelingen, de har udskrevet div. elevkonkurrencer ifm. juleudsmykning, nyt logo og endelig har de revurderet traditioner i overbygningen. Som noget nyt indførte elevrådet et årligt tilbagevendende fastelavnsarrangement for elever i overbygningen.

Skole/hjemsamarbejdet

Forældremøde

Der afholdes min. ét forældremøde årligt. På mødet er der fokus på klassens faglige og sociale status, årets gang, præsentation af nye lærere, forventningsafstemninger mm. Møderne afvikles inden 1.oktober.

I efteråret afholder kommunens SSP-konsulent et dialogmøde med 8.årg.’s forældre. På mødet bliver forældre orienteret omkring elevgruppens kendskab til – og forbrug af – rygning, stoffer, alkohol. SSP-konsulenten har kort før mødet klik-testet alle elever på 8.årg. Oplægget fra SSP-konsulenten følges op af en dialog ml. forældre og konsulent, mhp. hvordan man som forældre kan forholde sig til ovenstående problemstillinger.

SSP-konsulentens egne stikord til mødet er:

 • Misbrug
 • Flertalsmisforståelser
 • Rusmidler og narkokriminalitet.
 • Holdningsdiskussion
 • Gruppepres ansvar

I foråret afholder SSP-konsulenten et dialogmøde med 7.årg.’s forældre. Mødet er i stil med ovenstående, dog er der primært fokus på elevers kendskab til og forbrug af alkohol.

 • Konsulentens egne stikord til mødet er:
 • Flertalsmisforståelser
 • Alle de andre må
 • Kropssprog og signaler
 • Aldersgrænser
 • At sige nej – at tage stilling
 • Første gang
 • Holdninger og forventninger til fest
 • For-fester
 • Til og fra fest.

Skolens afdelingsleder samt en klassekontaktlærer deltager i dialogmøderne.

Læs mere om Faaborg Midtfyns SSP-arbejde

Ny text…

Der afholdes én årlig skole/hjemsamtale, hvor klassens to kontaktlærere, forældre og elev mødes. Der ud over afholdes der møder efter behov.  Har man som forældre behov for et møde med en eller flere af barnets faglærere kontaktes disse via skoleintra mhp. en mødeaftale. Hellere kontakt skolen én gang for meget – end én gang for lidt!

Vi tillægger de sociale arrangementer stor betydning som relations skabende dels ml. elever/forældre og lærere, men også ml. elever og forældre indbyrdes.

Folkeskolens prøver

Ifølge Undervisningsministeriet er prøveplanen i maj/juni 2018 tilrettelagt således:

 • Skriftlige prøver afholdes i perioden 2. – 15. maj 2018
 • Mundtlige prøver afholdes i perioden 1.juni-27. juni 2018
 • Offentliggørelse af udtræksfag:  24.april 2018

Bundne prøvefag: Dansk (M + S*), Matematik (S), engelsk (M), fælles prøve i fysik, biologi og geografi (M)

To prøver til udtræk: Der udtrækkes én prøve fra den humanistiske fagblok (engelsk (S), tysk (M el. S.), historie (M), samfundsfag (M) og kristendomskundskab(M)) og én prøve fra den naturfaglige fagblok (biologi (S), geografi(S), matematik (M), idræt(M) og fysik(S)).

*S= skriftlig prøve M=Mundtlig prøve

UU- vejledning

UU-vejlederen står for den kollektive vejledning i klasser på 8.årg. og 9.årg. UU-vejlederen vejleder endvidere de elever, som bliver erklæret ikke-uddannelsesparate.

I november måned på 8.årg. starter den løbende vurdering af elevernes uddannelsesparathed. Det er skolen (lærere og afdelingsleder), der uddannelsesparathedsvurdere, men UU-vejlederen er hele tiden med på sidelinjen.

På Nordagerskolen er der ikke obligatoriske praktikuger for alle elevere. Elever på 8.årg. eller 9.årg., som ønsker at komme i praktik, kan henvende sig til UU-vejlederen. Som udgangspunkt skal eleven selv tage den første kontakt til praktikstedet, men efterfølgende laves en aftale gennem UU-vejlederen, således at eleven er dækket ind ift. forsikring. Elever kan komme i praktik to- eller flere dage i løbet af året, såfremt kontaktlærer har godkendt tidspunkt for praktik.

Skolens UU-vejleder hedder Daimi Juul Barsballe (dajba@fmk.dk, tlf. 72533191) og træffes ofte på skolen om tirsdagen, men lav gerne forudgående mødeaftale.

Ansatte

Angela Berndt

Lærer

Brian Bech Andersen

Lærer

Britta Schmidt

Lærer/medarbejderrepræsentant

Christian Svenstrup

Lærer/ IT vejleder

Christina Bjørnø

Lærer

Kasper Vestergaard Grøftehauge

Lærer, TR og medarbejderrepræsentant

Katja Thyssen Klithammer

Lærer

Kim Skovby Pedersen

Lærer

Kristian Storm

Lærer

Louise Nielsen

Lærer

Mads Vilmand Mortensen

Lærer

Maria Kjeldsen

Lærer

Marianne Boserup

Lærer

Mathias Wichmann Eastgate

Lærer

Niels Grinderslev

Lærer

Petra Alnor

Lærer

Stig Thede Bjerregaard

Matematikvejleder

Dagens aktiviteter

Se hele kalenderen