Vejledere

Børn og unge med hjerte og viden


Forskere regner med at over halvdelen af de unge mennesker, der går i skole i dag, kommer ud til et job, der ikke skabt endnu. Et job med et indhold, der ikke er opfundet endnu.

Derfor er der brug for en anden tilgang til læring og til udvikling af nogle kompetencer, som kræver mere end blot at kunne reproducere eksisterende viden.

Det bedste bud på nyttige kompetencer i en sådan fremtid går under betegnelsen “Det 21. århundredes kompetencer” og dækker over kompetencer som kreativitet, kommunikation, innovation, kollaboration, problemløsning, videnskonstruktion osv.

Det stiller nye krav til skolerne at skulle medvirke til at udvikle disse kompetencer hos eleverne. Der skal lægges mere vægt på innovation og entreprenørskab. Der skal lægges mere vægt på projektbaseret læring, hvor elever selvstændigt og i grupper arbejder med projekter, hvorigennem de tilegner sig den viden, og de kompetencer de har brug for, for at kunne lykkedes med deres projekt. Det stiller store krav til skolerne, og de rammer som skolerne stiller til rådighed for eleverne.

Vi udvikler løbende vores pædagogiske læringscenter så det understøtter denne projektorienterede læring og det 21. århundredes kompetencer.

Vi har derfor indrettet et STEAM-lab (Science, Technology, Engineering, Arts and Mathematics) på læringscentret, hvor vi har lasercutter, 3D-printer, Little Bits, pap, papir, genbrugsmaterialer mv., hvor elever kan udarbejde konkrete produkter og prototyper.

Læringscenteret tilbyder ligeledes mulighed for videoredigering, greenscreen-rum, stopmotion, Virtual Reality mv til at understøtte læring gennem formidling.

Læringscentret indeholder også et velassorteret bibliotek, hvor vi har vi indrettet en hyggekrog til læsning og nogle hyggelige arbejdspladser, hvor elever kan sidde og fordybe sig i deres projekter.

Læringscentret er bemandet fuld tid med vejledere, som kan hjælpe elever med at finde bøger som passer til deres interesse og læseniveau samt støtte dem i deres projekter. 

Der er tilknyttet både Læsevejledere, Matematikvejledere, Læringsvejledere og IT-vejledere til læringscentret.
Kravene til pædagogiske læringscentre er beskrevet i “Bekendtgørelse om folkeskolens pædagogiske læringscentre”

Læsevejleder

Mathias Wichmann Eastgate

Læsevejleder 4. - 9.

Camilla Fredsbo Andersen

Læsevejleder 0. - 3.

På Nordagerskolen er der to læsevejledere, Camilla Fredsbo Andersen (0 – 3. klasse) og Mathias Eastgate (4 – 9. klasse).

Vi danner os et fuld overblik gennem sikre filer i Aula og samtaler med lærere, forældre, ledelse, eksterne samarbejdspartnere og eleverne.

Læsevejlederen har mange forskellige opgaver i løbet af et skoleår.

 

Matematikvejleder

Lone Lejre Jørgensen

Matematikvejleder - Indskoling

Anders Granhøj

Matematikvejleder - Mellemtrin/Erhvervsrygsæk

Stig Bjerregaard

Matematikvejleder - Udskoling

Matematikvejleder støtte kolleger gennem sparring og supervision på matematikudfordringer, udlede resultater af matematiktest i samarbejde med læreren, informerer kolleger  om nye tanker, ændringer og udvikling indenfor det matematiske felt, og efter aftale deltage  undervisningen for observation, monitoring og sparring af elever.

Erhvervsrygsækken er et kontinuerligt didaktisk udviklingsarbejde og en sikring af et fagligt kompetenceløft inden for matematikken. Erhvervsrygsækken står til rådighed en dag om ugen, hvor der kan være fysiske møder, workshops, virksomhedssafarier, mm. samt møder og koordinering i det kommunale matematikvejledernetværk. (Det vil også være muligt, at denne ugedag ofte kan bruges på egen skole til at understøtte undervisningen i klasserne i forhold til Erhvervsrygsæksarbejdet og matematik generelt).

 

Bevægelsevejleder

Mette Nørregaard Jensen

Bevægelsevejleder

Bevægelsesvejleder skal sparre med kolleger omkring bevægelse i undervisningen.

Bevægelsesvejlederen i samarbejde med idrætslærerne er ansvarlige for det kommunalt besluttede idrætsprojekt med Dansk Skoleidræt, der strækker sig over hele skoleåret.

.

Årgangsundervisning

Årgangsundervisning på alle årgange, da 2 dansktimer og 1 matematiktime er parallelagte. Der tages oftest udgangspunkt i stationsundervisning, hvor eleverne fra begge klasser ofte blandes på holdene.

En specialpædagogisk indsats, hvor elever fra mellemtrinnet hjælper indskolingselever med legeaftaler og bedre frikvarterer.

Startede 1. februar 2016

Inklusionsvejleder

Nordagerskolens ressourcecenter

Hvordan arbejder vi med inklusion på Nordagerskolen:

-Ressourcen samarbejder med lærerne og eventuelle pædagoger om målrettet at udvikle en pædagogisk praksis, der fremmer inkluderende pædagogik og dannelsen af inkluderende læringsmiljøer og fællesskaber med fokus på udvikling af det pædagogiske og didaktiske arbejde inden for almen- området.
-Ressourcen skal i samarbejde med ledelsen tilrettelægge processer og tværfagligt arbejde på skolen, hvor den inkluderende og anerkendende praksis indgår i de mål, der bliver sat for det pædagogiske arbejde i skolen.
– Ressourcen medvirker ved igangsætning af projekter, der sikrer en højere grad af inklusion og er herunder ansvarlige for faglige- og psykosociale fora på skolen med henblik på at udvikle en løbende dialog om pædagogiske og didaktiske opgaver.
-Ressourceteamet består af nøglemedarbejdere der bidrager til udvikling af ny viden og afdækning af behovet for kompetencer, som endnu ikke er til stede i organisationen.
-I ressourceteamet arbejder vi tæt sammen med de øvrige ressourcepersoner på skolen.
-Ressourcen deltager i kommunale netværk af vejledere i samarbejde med Skoleafdelingens og PPs medarbejdere.
-Ressourceteamet fortsætter egen faglige og pædagogiske udvikling ved at følge med i pædagogisk forskning og udviklingsarbejde.

 

Ressourceteamet

De faglige kompetencer i ressourceteamet

Arbejdsgang

Ressourceteamet er sammensat af flere forskellige faggrupper; læsevejledere, specialundervisere, inklusionsvejledere/AKT samt en psykoterapeut.

Derudover indgår skoleleder, IT vejleder, læringsvejleder, skolens sundhedsplejerske, sagsbehandlere samt pædagogisk-psykologiske konsulenter i ressourceteamets møder.

Vi deltager løbende i konferencer, kurser samt videreuddanner os, så vi fortsat styrker vores faglighed samt udvikler strategier, der styrker arbejdet til gavn for hele skolen.

Det er afgørende for os at arbejde tæt sammen omkring vores elever, samt øvrige indsatser. Derfor er det vigtigt, at vi løbende er i dialog med hinanden, dels ved jævnlige møder, beskeder på Intra og lign.

Lærer, diplom i psykologi, cand. mag i pædagogik, basisuddannelse i narrativ-samtaleterapi,

pd-modul i ‘ledelse og coaching’, pd i læsevejledning, pd i specialpædagogik,

specialpædagogisk grunduddannelse (vidtgående specialpædagogik, Paragraf 20.2), Auditory-Verbal- Therapy (AVT), Tegn til tale, psykoterapeut, pd i supervision og vejledning, familieklasselærer, AKT-vejleder, pædagog, inklusionsvejleder.

Dertil kommer vores mangeårige erfaringer med arbejdet med mennesker i forskellige kontekster.

Teamets styrke er derfor, at vi har de faglige kompetencer internt og dermed ikke skal vente på at eventuelle eksterne samarbejdspartnere inddrages, før der kan sættes indsatser i gang.

Vi arbejder systemisk, psykodynamisk med relationer, indsatser tilpasses efter behov.

Vi laver en plan, der involverer hele barnet, dvs. alle forhold omkring barnet bliver belyst. Familien, klassen, læreren mm. Vi lægger vægt på det forebyggende arbejde.

Når en lærer henvender sig, kan vi agere med det samme. Vi kan rykke ud straks i akut opståede situationer. Samtidig kan vi starte forløb og eventuel afdækning op på dagen for en henvendelse fra en lærer eller senest efterfølgende dag.

Det ugentlige møde er afgørende for vores systemiske arbejdsform. Her byder de forskellige faggrupper ind med deres perspektiv på aktuelle elever samt situationer. Dette fordrer tæt samarbejde, god kommunikation samt relationer, der bygger på autencitet, tillid og tryghed.

Eksempler på indsatser:

  • Samtaler/sparring med elever, lærere og pædagoger
  • Observationer
  • Testning
  • Vejledning af kollegaer
  • Sparring og supervision
  • Familieklasse-forløb
  • Tæt udvidet forældresamarbejde

Kurser og undervisning i bl.a. konflikthåndtering, børns adfærd, eller andet

Dagens aktiviteter

Se hele kalenderen